Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej
2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków
3. Publikowane nagrania wideo nie posiada audiodeskrypcji lub treści alternatywnej


Wyłączenia:

1. mapy są wyłączone z obowiązku z zapewnienia dostępności
2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 61 4360 230

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Liceum. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada drugie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez schodów. Zlokalizowane jest ono od strony parkingu do którego prowadzi brama wjazdowa od strony ul. Witkowskiej. Przy drzwiach znajduje się domofon. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Budynek składa się z trzech kondygnacji, na każdym poziomie znajduje się korytarz (parter, I i II piętro). Aby dostać się na I i II piętro należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystujących, po okazaniu stosownych dokumentów dotyczących psa przewodnika. Brak jest możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego. Żaden z pracowników nie został przeszkolony z polskiego języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

logo UE rgb 1

logo taplo

logo karta szkolna

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo

2021 zloto esp rp

JLCF logo POL

akcja żonkile

szkola dialogu 2019

bohaterON

wolontariat z klasą

magisterscholasticus